Març, abril i octubre són els mesos més adequats per a sembrar la gespa gràcies a les temperatures suaus i a les pluges de l’estació. Per a aconseguir un tapís verd uniforme és tan important preparar a consciència el terreny com efectuar correctament la sembra. T’expliquem pas a pas com es fa.

Com preparar el terreny per a sembrar? Per a assegurar una bona implantació de la gespa és imprescindible que el sòl tingui les condicions precises, com ara una bona estructura, és a dir, la capacitat per a retenir l’aigua sense atapeir-se, i una textura sorrenca que garanteixi un bon drenatge. Per a això:

• Fes un treball en profunditat amb una aixada o motoaixada tot aprofundint uns 15-20 centímetres en el terreny. D’aquesta manera podràs remoure i eliminar pedres, restes d’arrels i altres elements gruixuts, així com la vegetació preexistent. Si mulles el terreny, et serà més fàcil aconseguir-ho. Passa el rasclet per a treure les restes més petites i, a continuació, deixa’l perfectament llis. un lleu desnivell cap a un desguàs natural o artificial. Estendre una capa de sorra garantirà un drenatge òptim; per a establir-ne l’espessor, tingues en compte la naturalesa del terreny. Si és argilós, el més eficaç és barrejar la terra amb sorra. Si tot i així continués havent-hi zones amb excés d’aigua, s’haurà d’instal·lar una xarxa de drenatge.

• Estova la terra. Ha arribat el moment de:

Elimina les males herbes. Per a prevenir que en un futur puguin aparèixer plantes entre la gespa, rega uns quants dies el terreny perquè les llavors que estiguin en el sòl germinin més de pressa. Quan hagin germinat, pots repetir el treball i rasclar-ho tot bé. Una altra alternativa és aplicar un herbicida total no residual (demana que et recomanin el producte adequat al teu centre de jardineria La Noguera) i repetir l’operació uns 15 dies després.

• Assegura’t que el terreny drena bé. L’embassament pot provocar la podridura de les arrels de la gespa, les malalties per fongs o l’aparició de taques de molsa. Assegurar un bon drenatge és, per tant, essencial. També cal aplanar la superfície per a eliminar qualsevol concavitat i, alhora, procurar-li llaurar a consciència el terreny. Un sòl ben estovat assegurarà una apropiada circulació de l’aire i de l’aigua, així com l’activitat dels microorganismes útils per a la gespa. Fes servir una aixada per a estovar-lo.

• Enterra el sistema de reg. Els tubs i les peces del sistema de reg per aspersió que hagin d’anar enterrats s’han d’instal·lar en aquest moment. Cal assegurarse que queden ben distribuïts i dimensionats perquè els aspersors se solapin bé i no quedin zones sense regar.

• Aporta-li compost vegetal cribat. La gespa necessita un mantell de terra vegetal de com a mínim 10 centímetres d’espessor per a créixer forta i brillant. Si l’àrea de sembra és reduïda pots utilitzar un substrat específic per a la gespa o universal. L’alternativa és entrecavar la terra que has llaurat i estovat amb compost vegetal o adob orgànic ben compostat que li aportin nutrients d’alliberament lent, la qual cosa afavorirà l’activitat microbiana i millorarà l’estructura.

• Anivella la superfície. Els últims passos abans de sembrar són anivellar la superfície amb un rasclet perquè quedi perfectament uniforme i passar-li un corró de jardí per a allisar-la.